Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniţi în câteva zile pentru mai multe informaţii.

Conţinut disponibil în format RSS/XML şi varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Cristian Petru B?lan ?i romanul s?u „Dincolo de curcubeu”

de Cristian Petru Balan

* Despre Teism ?i Ateism în România comunist?
* Compara?ii cu romanul „Culoarea curcubeului”, de Paul Goma

Dup? revolu?ia din 1989, literatura român? a cunoscut o adev?rat? explozie de proz? anticomunist?. C?r?ile scrise ?i publicate pân? atunci în edituri din Vest, de un Dumitru Bacu, Vintil? Horia, Paul Goma, Virgil Gheorghiu ?i al?i scriitori, li se al?turau mereu altele, jurnalele de deten?ie având un procent precump?nitor.
De?i o asemenea proz? a umplut, în ultimii ani, paginile multor reviste, precum ?i rafturile libr?riilor din ?ar? ?i din str?in?tate, ea este înc? deficitar?, în ceea ce prive?te diversitatea tematic?, precum ?i mijloacele de realizare artistic?. În cazul când literatura anticomunist? trece dincolo de nivelul depozi?iei înc?rcate de fapte ?i întâmpl?ri extraordinare, tr?ite de autori în închisoare sau în lag?re de munc? for?at?, avem de-a face cu mult prea dificila proz? de fic?iune, mai pu?in practicat? sub acest aspect, din motive lesne de în?eles, o asemenea proz? presupunând , fire?te, un autor experimentat, de real talent scriitoricesc, capabil s? conving? cititorul de urm?rile periculoase ale impactului ideologiei comuniste asupra form?rii indivizilor sociali.
Una din temele extrem de pu?in abordate în proza româneasc? de fic?iune, este ?i aceea a conflictului dintre tei?ti ?i atei?ti.
Romanul „Dincolo de curcubeu”, de Cristian Petru B?lan, se impune a fi tratat ca un act necesar de crea?ie, ap?rut la timpul potrivit. El a fost scris, dup? cum mi-a spus autorul, „în anul 1987, în numai o singur? lun?”... Dup? cinci ani (în 1992), a fost publicat de editura „North America”, din Chicago. Este subintitulat „Un roman al convertirii la credin??”. Citindu-l, am descoperit, fil? de fil?, o carte a eliber?rii sufletelor omene?ti ?i a îmbun?rii omului prin credin?a în Dumnezeu, convertirea din starea de atei întru aceea de cre?tini a celor doi eroi principali, Mihai Doran ?i Florin Vernescu, fiind, în cele din urm?, singura cale de transformare a caracterelor acestor tineri, într-o vreme când propaganda ateist? din România anilor '70, reu?ise s? înstr?ineze mai ales tineretul ??rii, de practicile religioase tradi?ionale, încorsetându-i libertatea de gândire ?i dezumanizându-le, uneori, în cazul celor slabi, caracterele.
Situat la antipodul jurnalelor de disiden?? ?i de deten?ie, referitoare la aceea?i perioad? istoric? a deceniului al optulea, cum ar fi, s? zicem, „Culoarea curcubeului”, de Paul Goma, în care autorul este el însu?i un erou al zilei, în confruntare cu liderii comuni?ti ?i liderii lor de tortur?, romanul „Dincolo de curcubeu” aduce pe parcursul a peste patru sute de pagini, un extraordinar proces de transform?ri suflete?ti, datorat în exclusivitate concuren?ei dintre dragostea uman? ?i cea divin?, într-o societate întemeiat? pe o doctrin? ateist? ?i bântuit? de arivism ?i minciun?, autorul însu?i dovedindu-se a fi un excelent cunosc?tor al Bibliei ?i al religiilor practicate în mod legal sau clandestin în România abuzurilor de tip comunist. Dac? în viziunea lui Goma „curcubeul” este simbolul p?mântean al pluralismului politic ?i al democra?iei, spre care tinde lupta anticomunist? a autorului erou, în viziunea lui B?lan curcubeul pare a fi echivalentul purit??ii ?i decant?rii suflete?ti a omului. Dincolo de el, se produce, precum în povestea biblic? a lui Saul (devenit apostolul Pavel), impactul omului cu lumina divin?, în?eleas? ca adev?r absolut.
Bântuit de caractere ?i ac?iuni contrastante, împ?nat cu scene de familie, profesionale, de pustnicie ?i de credin??, cu conflicte determinate de convingeri politice, filozofice, dar mai ales religioase, romanul lui B?lan începe ?i se sfâr?e?te cu aspira?ii omene?ti tulbur?toare, c?tre lumin? ?i adev?r absolut. Pe aceast? cale, lumina curcubeului este menit? s? aminteasc? „de leg?mântul ve?nic” al omului cu divinitatea. Tr?irea luminii divine a „Luceaf?rului orbitor” de „dincolo de curcubeu”, r?mâne îns? un privilegiu al celor ale?i, al spiritelor atingând perfec?iunea. Este, poate, lumina miraculoas?, rev?rsându-se din poeziile lui Lucian Blaga, lumina c?utat? odinioar? de Goga, în poezia „Rug?ciune”, ori „Nadirul latent” din poezia lui Ion Barbu sau - de ce nu? - lumina lucid? a ideilor pure, v?zute cândva de un Camil Petrescu...
Scris într-o manier? incitant?, cu personaje numeroase ?i ac?iuni oglindite prin alternan?? sau în planuri paralele, cu o tehnic? a contrapunctului menit? s? finalizeze momentele de înalt? tensiune, cu un limbaj colorat ?i savuros, de la expresia neao??, româneasc?, pân? la cea savant?, cu dialoguri ?i comentarii subtile, erudite, romanul „Dincolo de curcubeu” surprinde ?i capteaz?, de la prima pân? la ultima pagin?, amintind întrucâtva de tehnica ?i mijloacele de realizare artistic? din romanul „Sertarul cu aplauze” de Ana Blandiana.
Despre ce este vorba? Mihai Doran, un tân?r fiu de preot ?i un ateu, originar din Ploie?ti, absolvent al Facult??ii de biologie din Bucure?ti, profesor în satul Valea Dulce din Ardeal, de unde va demisiona dup? doi ani de munc? la catedr?, este obsedat de ideea de a g?si „r?spuns la o întrebare fundamental?”, ceea ce presupune, nici mai mult, nici mai pu?in, decât „o via?? de medita?ie în singur?tate”. Gestul s?u refractar, de retragere din sistemul socio politic al unei societ??i ce îi apare „plin? de contradic?ii, de mizerie, crime politice ?i minciun?”, aminte?te bine de cel al profesorului Alexandru din romanul „Sertarul cu aplauze”. Refugiul tân?rului Mihai Doran în singur?tatea p?durii, stârne?te o reac?ie plin? de revolt? din partea tat?lui s?u, preotul Ilarion, care î?i numelte fiul „nebun de legat” ?i îi vine „s?-l pun? la acatiste”.
Dar iat? c? în timp ce un tân?r se retrage din via?a profesional?, luând calea codrilor ?i a pe?terilor din mun?i, un altul, inginerul Florin Vernescu, securist experimenta ?i activist agresiv, însetat de func?ii politice, cândva un infant abandonat la trei luni de la na?tere ?i crescut la o cas? de copii din Sinaia, se afl? în culmea gloriei profesionale, mai întâi în cadrul unei uzine de exploat?ri miniere, al c?rei director va ajunge, în curând, prin ac?iuni de sabotare ?i ?antaj, pentru ca mai târziu s? i se ofere func?ia de ministru al minelor, sus?inut fiind de un mare ?tab de partid, persoana num?rul trei în conducerea statului, în speran?a c? într-o bun? zi, acest Florin va deveni so?ul Zoic?i, unica fiic? a acelui conduc?tor de partid. Între timp, inginerul Florin urmeaz? ?i un curs politic post-universitar. Lucrarea de diplom? cu tema „Mijloace ?i oportunit??i pentru limitarea ?i eradicarea complet? a prozelitismului religios în zonele infestate ale ??rii noastre”, îi d? o mare satisfac?ie. Sentimentul s?u de ur? ?i dispre? fa?? de religie ?i practicile religioase, îl obsedeaz?. Î?i manifest? acest sentiment prin ruperea l?n?i?oarelor cu cruciuli?e de la gâtul fetelor (selectate din propria uzin?), devenite juc?riile lui din nop?i de orgie, prin r?st?lm?cirea în manier? grosolan? a unor precepte biblice ori prin ridiculizarea ?i desacralizarea unor simboluri religioase, fapte demonice pe care le savureaz? ca pe ni?te delicii intelectuale. La toate acestea, autorul adaug? comentarii de ordin politic, religios, ?tiin?ifico-fantastic etc., uneori direct, alteori prin intermediul unor personaje secundare, unele chiar pitore?ti, cum ar fi scriitorul Codrin Elizeanu, specialist în OZN-uri, urm?rit ?i el de securitate, sau Dorina, so?ia lui, Veronica Marcu, Fidelia etc.
Romanul, în ansamblu, este dominat îns? de ac?iuni ?i fapte multiple, complexe, chiar contradictorii, în care sunt implicate ?i urm?rite îndeaproape, destinele celor doi tineri, Mihai ?i Florin. În timp ce profesorul Mihai Doran va g?si r?spunsuri la întreb?rile sale, datorit? unei viziuni, într-o pe?ter? din inima muntelui, inginerul Florin Vernescu descoper? în sufletul religios al Veronic?i Marcu, o tân?r? laborant? din uzina „Abatajul Ro?u”, un loc miraculos de refugiu ?i de spovedanie, de eliberare de p?catele comise, p?cate a c?ror amintire îi tortureaz? con?tiin?a. Puritatea genuin? a Veronic?i, are asupra psihologiei lui Florin, un efect terapeutic. El va renun?a la perspectiva c?s?toriei cu Zoica, nepoata lui Ceau?escu, riscând astfel pierderea portofoliului de ministru al minelor.
Interesante pagini de introspec?ie ?i analiz? psihologic?, înso?ite de conflicte exterioare, la scara micro sau macro social?, aduc sub ochii cititorului un sensibil ?i unic proces de transformare a unei lichele extrem de inteligente, într-un om cu o etic? superioar?, întemeiat? pe credin?a în Dumnezeu ?i în Iisus Hristos. Urmeaz? un delicat proces de ini?iere în credin?? ?i de mântuire prin temele religiei. Ascultarea, ca act de în?elepciune, are în acest proces rolul determinant. Prezen?a lui Florin la una din serile religioase ale Oastei Domnului, de la biserica din Râu de Mori, este un eveniment extraordinar pentru întreaga comunitate. Autorul spune c? „venise mult? lume acolo, mai mult? ca oricând, unii în mod special, fiindc? to?i auziser? c? un ateu, devenit ministru ?i un prigonitor al cre?tinilor, l-a acceptat pe Dumnezeu, datorit? felului cum Veronica Marcu, membr? a acestei biserici, l-a putut schimba pe iubitul ei într-un timp foarte scurt.”
La intrarea în biseric?, cei doi tineri vor fi binecuvânta?i de pastor. În timpul programului religios, Veronica îl acompaniaz? pe Florin (acum logodnicul ei) la org?, în timp ce acesta interpreteaz? cu o voce speplendid? de bariton, cântecul „Ce mare e?ti!”... În fa?a credincio?ilor prezen?i în biseric?, Florin d? o m?rturie, un fel de spovedanie public?, despre p?catele ?i r?t?cirile lui. În ochii ?i în cuvintele lui Florin, se poate citi bucuria descoperirii credin?ei în cuvintele Mântuitorului. Pe nea?teptate îns?, este întrerupt de urletul vocii r?gu?ite a lui „B???u, secretar de partid de la uzina „Abatajul Ro?u”, care se pitulase pân? atunci în fundul bisericii, împreun? cu al?i indivizi. „Cu asta te-am aranjat, domnule tovar?? director, strig? B???u, cu gura schimonosit? de r?utate”. Are loc o înc?ierare între credincio?i ?i securi?tii înarma?i. Interven?ia direct? a lui Florin, face s? se evite o v?rsare de sânge. Îndep?rta?i, trimi?ii lui „Satana” se vor opri la o cârcium?, dup? care vor suferi un accident grav de ma?in?.
Ce se întâmpl? cu Mihai? Dup? viziunea din pe?ter? ?i dialogul cu Iisus Hristos, care-i ap?ruse întruchipat din lumina divin? de „dincolo de curcubeu”, tân?rul biolog ?i fost ateu se va întoarce acas? cu gândul de a se consacra Sfintelor Scripturi. La sosirea din Ploie?ti, Mihai nu mai recunoa?te pentru început, drumul c?tre locuin?a lui. Biserica „Trei Ierarhi”, în a c?rei cas? parohial? locuise împreun? cu p?rin?ii, fusese ascuns? de noi blocuri de locuin?e. „Degetul ar?t?tor” al dictatorului ateu, a indicat s? se ascund? astfel prezen?a multor biserici din ?ar?, dup? cum remarc? autorul. Ajuns acas?, Mihai va povesti, spre bucuria p?rin?ilor, cum L-a descoperit el pe Iisus, în acea viziune, vorbind despre vocea blând? a Mântuitorului ?i puternica str?lucire a fe?ei ?i trupului S?u. Pentru întoarcerea lui la credin??, Mihai va primi binecuvântarea tat?lui s?u, apoi î?i va c?uta singur un rost în lume, fie ?i trecând înc? o dat? prin singur?tatea p?durii.
Descoperind la rândul s?u o nou? cale de existen?? prin credin?a în Dumnezeu, Florin î?i va lua r?mas bun de la uzin? ?i de la func?ia lui de director al întreprinderii. Romanul se încheie cu s?vâr?irea sacramentului botez?rii cre?tinilor Florin, Mihai ?i Codrin. Ritualul are loc în mijlocul naturii, la un râu din apropierea satului, ?i aminte?te de cel al botezului lui Iisus, primit de la sfântul Ioan, în apa Iordanului. Veritabile imagini de religie cre?tin-otodox? cu unele influen?e neoprotestante, într-o atmosfer? tipic româneasc?, simbolizeaz? în chip fericit, victoria Teismului asupra Ateismului. Bucuria botezului treze?te în inimile tinerilor, odinioar? r?t?ci?i, sentimentul purit??ii rena?terii. Privirile lor, c?utând lumina „de dincolo de curcubeu”, semnific? aici nevoia de eliberare total? a omului de poveri necurate, prin Adev?rul Absolut, întruchipat în ideea de Dumnezeu, ca izvor unic ?i ra?iune a existen?ei umane pe p?mânt.
Conflictul dintre atei ?i credincio?i, existent timp de peste decenii în România, r?mâne înc?, prin caracterul s?u supersensibil, un subiect extrem de dificil pentru proza de fic?iune, c?ruia autorul i-a putut face fa??.
L?sând la o parte unele divaga?ii de ordin structural, ca ?i verbalismul, c?ruia autorul îi cade prad?, volens-nolens, furat fiind, pe de o parte de complexitatea problematicii c?r?ii sale, iar pe de alta de vasta-i palet? de cultur? lingvistic? ?i filozofic?, spun, cu toat? convingerea, c? meritul scriitorului Cristian Petru B?lan r?mâne acela de a fi produs o oper? de pionierat, plin? de fantezie creatoare, ?i de un nivel superior.

George B?jenaru
Critic ?i istoric literar

Cristian Petru Balan (Bibliofilul) | Scriitori Români

motto: In Deo Veritas

Despre noi

Ne puteţi contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu graţie de etp.ro