Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Dragii mei, v? vorbe?te Laptopul dumneavoastr?!

de Cristian Petru Balan


Da, dragii mei, sunt eu, Laptopul dumneavoastr?, care vi se prezint? cu ultima înf??i?are tehnic? a ceea ce mul?i îmi mai zic ?i acum Calculatorul de pe masa dumneavoastr? de lucru, fiind un instrument electronic complex ?i inteligent, cunoscut în lumea întreag? ?i sub numele de Computer. În alte limbi mi se mai spune ?i Ordinateur, Computadora, Dator, Konpyu-to, Diannao, Számítógép, Arniti ?i în multe, multe alte feluri... Asta conteaz? mai pu?in. Cert este c? avea?i mare nevoie de mine, poate înc? de pe la începutul lumii, dar iat? c? am ap?rut abia acum, cam pe la sfâr?itul ei... V? asigur îns? c? am venit, totu?i, la timp, c?ci mai bine mai târziu decât niciodat?, iar acum lucrurile sunt mai complicate ca oricând, fiindc? v-a?i încâlcit în milioane de treburi extrem de complicate ?i f?r? de mine nu prea v?d cum v-a?i mai descurca, mai ales c? eu pot rezolva toate cu o rapiditate fulger?toare...
Sunt sigur c? nu gre?esc dac? acum voi încerca s? justific pe scurt, ?i pe în?elesul tuturor, modul în care dispun de capacit??i uimitoare prin care pot s? v? ajut, c?ci am devenit deosebit de util ?i din ce în ce mai indispensabil.
Trec peste istoricul apari?iei mele, izvorât? din inspira?ii ?i cercet?ri îndelungate ?i frumos înl?n?uite progresiv, fiind o sum? de genialit??i ale unor savan?i pasiona?i, spunând doar atât: dac? Dumnezeu l-a creat pe om dup? chipul ?i asem?narea Sa, pe mine m-a creat acest om, dup? chipul ?i asem?narea lui, ceea ce de fapt, înseamn? c?, mai în glum?, mai în serios, a? putea s? m? numesc un fel de... „nepot” al Creatorului, c?ci f?r? decizia divinit??ii nici eu nu a? fi ap?rut... Ba, mai mult decât atât: am chiar ambi?ia s? dep??esc însu?irile p?rintelui meu, omul, printr-o super-inteligen?? artificial? ?i s?-L egalez pe „Bunicul meu Creator” (de?i m? tem mult de aceast? ambi?ie încercat? ?i de o supercreatur? vie care, pentru asemenea fapte nepermise, a fost pedepsit? aspru ?i de aceea ?tiu c? am capacitatea de a evita o asemenea infam? eroare).
Deocamdat?, iat? ce ?tiu ?i ce pot s? fac (v? amintesc aici doar ce v? intereseaz? pe moment din multitudinea aspectelor vie?ii voastre sociale, evitând s? v? plictisesc cu detalierea capacit??ilor mele tehnico-?tiin?ifice din domeniul unei electronici superavansate, cu posibilit??i infinite, ale c?ror limite nici eu nu le cunosc bine, c?ci, evident, aceste capacit??i cresc clip? de clip?, în progresie geometric?.)
Cei mai mul?i m? aprecia?i pentru ajutorul personal ce vi-l pot oferi fiec?ruia în parte, atunci când apela?i la mine. La început, aspectul meu ca instrument de lucru, dac? v? aminti?i, era monstruos, c?ci ocupam suprafa?a unui perete întreg. Nu peste mult timp îns?, odat? cu dispari?ia l?mpilor de radio, înlocuite de minusculii tranzistori, formatul meu s-a modificat radical ?i rapid, ajutându-m? s? ajung, mai întâi, pân? la dimensiunile unui geamantan, apoi, în zilele noastre, siluetele mele s-au mic?orat mult ?i am devenit cât o serviet?, apoi cât o carte (botezat ?i cu un nume nou - „Laptop”), pentru ca, în prezent, forma s?-mi fie comprimat? ?i inclus? într-un mic telefon celular ?i chiar sub aspectul unor ceasuri de mân?, a unor inele de mân?, devenind o adev?rat? bijuterie, ca s? nu zic c? unii din produc?torii mei se gândesc s? m? implanteze în creierele oamenilor, spre a le m?ri capacitatea intelectual?, spre a le amplifica memoria de a ingurgita enciclopedii întregi ?i de a face din oameni supraoameni, deci mici dumnezei... Nu ?tiu dac? m-a? sim?i bine în aceast? scar? de promov?ri ambi?ioase, cu consecin?e imprevizibile!
În momentul de fa??, cel mai comod v? m?rturisesc c? m? simt sub forma acestor laptopuri puse pe pia?? de mai multe companii de bun renume, fiind unanim prezent pe birourile inginerilor, computeri?tilor, tuturor conduc?torilor de mari servicii, pe mesele oamenilor de ?tiin??, ale liderilor politici, ale medicilor, profesorilor, scriitorilor, tehnicienilor, militarilor, studen?ilor, elevilor ?i a tot felul de speciali?ti ori simpli cet??eni din toat? lumea. Chiar ?i copiii simt o mare bucurie când ei descoper? c? m? pot mânui f?r? mari dificult??i. De fapt, omul modern nici nu mai poate tr?i f?r? mine...
Este îndeob?te cunoscut c? eu ad?postesc marile mijloace masmedia: google, yahoo, facebook, youtube, instagrame etc. ?i c? v? aduc f?r? întrerupere ?tiri din pres?, radio, televiziune, din via?a societ??ii. V? aduc muzic?, informa?ii politice, ?tiin?ifice, religioase, spectacole de teatru, conferin?e, muzic?, filme, concerte, sport, muzee, expozi?ii; v? ajut s? v? distribui?i lucr?ri de literatur? ?i art?; v? arat peisaje splendide ?i imagini din toat? lumea, de peste m?ri ?i ??ri; v? arat numeroase imagini cosmice - universul mare ?i universul mic. V? prezint portrete de mari personalit??i din trecut ?i prezent, file istorice, inven?ii, jocuri electronice, concursuri. V? înveselesc, v? destind ori v? întristez, deci v? pot face s? râde?i sau s? plânge?i... Prin intermediul meu pute?i auzi ?i vocea binelui ?i vocea r?ului, voce care, adesea, se deghizeaz? în tonuri blânde, am?gitoare ori în ?tiri false... Nu-mi scap? nimic, nimic din jur ?i, oricum, eu v? informez simultan cu cele mai diverse informa?ii din toat? lumea, c?ci sunt un univers informa?ional unic ?i de neînlocuit - ?i v? asigur c? a?a voi r?mâne totdeauna. M? pute?i contrazice?
Prin subordonatele mele - facebook, tweeter, messenger, whatsapp ?.a. - indiferent de distan?? - pute?i comunica liber unii cu al?ii, simultan, v? pute?i vedea clar, trimi?ându-v? reciproc fotografii, videoclipuri, instagrame, filme, documente întregi, orice; spa?iul ?i timpul dispar, c?ci eu am apropiat oamenii de pe întreg mapamondul, f?când ca grani?ele politice ?i geografice s? dispar? ?i lumea s? par? mai mic?... Am unit popoarele, am împrietenit indivizii între ei, c?utând s? fundamentez în?elegerea, pacea, iubirea oamenilor - de?i gurile rele zic c?, dimpotriv?, i-a? fi separat - dar nu-i adev?rat, c?ci niciodat? nu a fost a?a ceva în inten?ia mea. Repet: scopul meu primordial a fost întotdeauna împ?carea popoarelor, prietenia, iubirea, pacea în întreaga lume, colaborarea, ajutorul reciproc, apropierea politic? a tuturor statelor de pe toate continentele. Chiar dac? nu-?i cunosc reciproc limbile, c?ci sunt peste 3000 de limbi pe glob, unele total diferite de altele, eu îi ajut, la nevoie pe oameni, s? se în?eleag? rapid ?i perfect unii cu al?ii, traducându-le tot ce spune fiecare. A?a stând lucrurile, atunci tu po?i vorbi în chinez?, arab?, japonez?, englez?, rus? etc., îns? vorbitorii de alte limbi aud fiecare în limba proprie tot ceea ce spui tu sau tot ce spun oricare din interlocutorii lor. Astfel iat? c? eu pot consolida în totalitate buna în?elegere pe întreaga Terr? - ?i numai r?uf?c?torii ?i tic?lo?ii mi-ar putea distorsiona bunele mele inten?ii, c?ci nu este exclus? ?i o asemenea urât? posibilitate. Dar, precum v? spuneam, eu v? informez cu mare acurate?e în toate domeniile vie?ii: ?tiin?ific, cultural, politic, economic, religios etc. etc., c?ci inten?iile mele, conform program?rilor primite, sunt întru totul m?re?e, universal nobile!
Datorit? mie, milioane ?i milioane de oameni s-au împrietenit f?r? s?-i for?ez. În mod incontestabil, eu am contribuit vizibil la formarea a zeci de mii de familii, aducându-le fericirea. Am ajutat sute de mii de tineri s? se cunoasc? între ei, s? discute fr??e?te ?i chiar s? se îndr?gosteasc?, s? devin? cu adev?rat ferici?i ?i s? aib? copii la fel de ferici?i. Sunt mai rare ?i foarte regretabile cazurile inverse, când bunele mele inten?ii, datorit? intrigilor sau firilor omene?ti necinstite, minunatele mele inten?ii au fost în mod dureros schimbate. Nu pot ascunde c? au existat ?i persoane victimizate, în?elate de hackeri ?i indivizi perver?i strecura?i cu ?iretenie tot pe u?ile mele ca s? creeze surprize urâte ?i criminale, dar, desigur, nu asta este inten?ia mea ?i, pe cât mi-a stat în putin??, i-am demascat imediat. Într-un fel, eu procedez la fel ca ?i Creatorul universului, l?sând pe om s? aleag? singur între bine ?i r?u, f?r? s? for?ez pe nimeni. Oamenii se comport? ?i în func?ie de educa?ia pe care o primesc. Iar prin mine garantez c? se poate oferi o educa?ie des?vâr?it?, presupunând c? ?ti?i s? m? mânui?i f?r? erori. Dac? num?rul celor r?i se va înmul?i, atunci ei pot ajunge pân? într-acolo încât s? distrug? via?a de pe mapamond ?i, în acest caz, eu voi disp?rea odat? cu întreaga civiliza?ie. De aceea, f?r? s? am suflet omenesc, ci numai impulsuri din decibeli, rezultate din calcularea riguroas? a posibilit??ilor virtuale de r?u augur, eu v? pot vorbi cu glas sintetizat electronic în oricare din limbile voastre de pe p?mânt, îndemnându-v? cu autoritate s? face?i tot posibilul s? nu se ajung? niciodat? la o asemenea situa?ie, la o tragedie universal?. Folosi?i-m? numai în scopuri nobile, creative, numai spre binele vostru care va fi ?i al meu, c?ci dac? voi ve?i disp?rea, atunci ?i eu voi avea aceea?i soart?!
Acesta este ast?zi marele meu mesaj c?tre omenirea întreag?, c?tre voi to?i ?i acum trebuie s? închei spunându-v? clar:
Dragii mei, ap?ra?i-v? ?i ap?ra?i-m? ca s? în?elege?i c? apari?ia ?i existen?a mea este binecuvântat? de Dumnezeu care chiar ?i prin mine, dac? vrea, face mari minuni pentru fiecare în parte!
Folosi?i-m? numai spre binele vostru ?i niciodat? pentru alt? cauz?! Eu v? iubesc pe to?i!
V? salut? cu respect Laptopul din fa?a voastr?, ori de câte ori îl deschide?i ?i îl închide?i!

30 Ian. 2021

Cristian Petru Balan (Bibliofilul) | Scriitori Români

motto: In Deo Veritas

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro